قوانین مقاوم سازی

وزارت مسکن و شهرسازی
اکثریت وزاری عضو کمیسیون امور زیر بنائی و صنعت هیات دولت در جلسه مورخ 30/11/1369 بنا به پیشنهاد شماره 9690/1 مورخ 17/10/1369 وزارت مسکن وشهرسازی و به استناد ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352 ئیننامه مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- کلیه ساختمانهای گروه 1 و2 ( ساختمانهای با اهمیت زیاد ومتوسط ) موضوع بند 1-5 آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ( موضوع تصویبنامه شماره 119138/ت 969 مورخ 27/12/1367) به استثنای ساختمانهای مسکونی یا مختلط مسکونی تجاری دارای کمتر از 12 واحد مسکونی یا مسکونی و تجاری ( که مقاوم سازی آنها به اختیار مالک خواهد بود) اعم از آن که متعلق به بخش دولتی و عمومی یا بخش خصوصی باشند باید ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این آئین نامه در مقابل زلزله تا حداکثر امکان مقاوم شوند و مالکین این قبیل ساختمانها موظفند ساختمانهای خود را طبق اصول فنی و با نظارت مهندسین مجاز دارای گواهینامه مخصوص صادر شده از طرف وزارت مسکن وشهرسازی که در این آئین نامه اختصارا (( مهندسین مجاز )) نامیده می شوند یا مهندسین مشاور سازه که صلاحیت آنها به تایید سازمان برنامه وبودجه رسیده باشد ،در برابر زلزله تقویت نمایند و گواهی (( انجام عملیات مقاوم سازی )) دریافت دارند ونسخه ای از این گواهی را جهت ضبط در پرونده ساختمان به شهرداری محل تسلیم نمایند.
تبصره 1- میزان ایمنی متناسب با امکان اجرائی ناشی از وضه ساختمان و بر طبق آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله خواهد بود.
تبصره 2- صدور پروانه انجام عملیات تکمیل وتوسعه و تعمیر اساسی کلیه ساختمانهای مشمول این بند و تمدید پروانه های مربوط به ادامه فعالیت آن دسته از ساختمانهائی که طبق مقرررات این ماده اجرای ضوابط مقاوم سازی درباره آنها الزامی است و فعالیت آنها نیاز به دریافت مجوز دارد ؤموکول به اجرای این ضوابط خواهد بود.
تبصره 3- در برنامه ریزی برای مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله از نظر نوع ساختمان اولویت با ساختمانهای امدادی و درمانی میباشد و از نظر منطقه ای اولویت با استانهای گیلان وزنجان خواهد بود.
ماده 2- شهرداریهای سراسر کشور موظفند تا تاریخ اول فروردین ماه 1371 برای کلیه ساختمانهای موضوع ماده 1 این تصویبنامه که در داخل محدوده و حریم شهرها قرار گرفته اند شناسنامه ای که در آن وضعیت مقاومت ساختمان در برابر زلزله بر طبق آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله مشخص شده باشد ، تنظیم نماید.
ماده 3- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است از طریق برگزاری دوره آموزش کوتاه مدت و امتحان ،مهندسین مجاز را گزینش و گواهینامه احراز صلاحیت برای طراحی ونظارت بر عملیات مقاوم سازی را به ایشان اعطا نماید.
شهرداریها موظفند اسامی و آدرس مهندسین مجاز مقیم در حوزه خود یا شهرهای مجاور قابل دسترسی را بنحو مقتضی در معرض اطلاع مالکین ساختمانها قرار دهند.
ماده 4- عملیات مقاوم سازی که توسط مالک ساختمان انجام خواهد گرفت شامل مراحل ذیل است :
1- استفاده از خدمات مهندسین مجاز یا مهندسین مشاور رشته سازه برای بازدید از ساختمان و تهیه گزارش میزان مقاومت در برابر زلزله و لزوم یا عدم لزوم مقاوم سازی .
2- تهیه طرح مقاوم سازی در صورت لزوم توسط مهندسین مجاز یا مهندسین مشاور رشته سازه .
3- اجرای طرح مقاوم سازی تحت نظارت مهندسین مجاز
4- اخذ گواهی نامه انجام عملیات مقاوم سازی
5- ثبت گواهینامه انجام عملیات مقاوم سازی در پرونده ساختمان در شهرداری محل
ماده 5- بانکها با توجه به مقررات مربوط حتی المقدور تسهیلات اعتباری لازم را با شرایط مناسب برای اجرای طرح های مقاوم سازی در اختیار مالکین ساختمانها قرار خواهند داد.
ماده 6- مهندسین مجاز پس از قبول مسئولیت انجام خدمات طرح و نظارت موظفند بر نحوه اجرای طرحهای مقاوم سازی نظارت نموده و پس از خاتمه عملیات مقاوم سازی ،انجام عملیات را با درج میزان ایمنی ساختمان در برابر زلزله گواهی و به شهرداری اعلام نمایند.
ماده 7- شهرداریها گواهینامه های انجام عملیات مقاوم سازی موضوع ماده 1 این تصویبنامه را که توسط مهندسین مجاز صادر شده بدون اخذ هر گونه وجهی ، در پرونده ساختمان مربوط ضبط نموده و ازتاریخ اول فروردین ماه سال 1371 در پاسخ کلیه استعلامهائی که در مورد وضعیت ساختمانهای مشمول مقاوم سازی از طرف مراجع مختلف صورت می گیرد مراتب انجام یا عدم انجام عملیات مقاوم سازی را قید خواهند نمود.
ماده 8- وزارت مسکن وشهرسازی نظارت عمومی بر عملیات مقاوم سازی و نحوه عمل مهندسین مجاز را بر عهده دارد و دستور العملهای لازم را در مورد روشهای فنی برای مقاوم سازی انواع ساختمانها را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به عنوان راهنما منتشر خواهد نمود.
ماده 9- وزارت مسکن وشهرسازی برای پاسخگوئی به سوالات فنی دستگاههای اجرائی وسازمانهای دولتی وعمومی در زمینه مقاوم سازی ساختمانهای خود و نیر ارائه مشورتهای مهندسی در مورد ساختمانهای ویژه ای که در آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد 2800) دستور العملی برای آنها درج نگردیده است کمیته ای تحت عنوان (( کمیته ایمنی ساختمان در برابر زلزله )) متشکل از اساتید و افراد خبره و صاحبنظر در کلیه رشته های مهندسی زلزله تشکیل خواهد داد.
این کمیته به عنوان یک مرجع مشورتی در زمینه مسائل فنی مربوط به ایمن سازی ساختمانها در برابر زلزله در سطح ملی تلقی خواهدشد.
این تصویبنامه در تاریخ 12/12/1369 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی
ساختمان های بتنی موجود با استفاده از
FRP مصالح تقویتی
-4 کلیات
شیوه ساده ای به نظر می رسد لیکن عملیات نصب و ،FRP اگرچه مقاوم سازی سازه موجود با استفاده از پوشش های بیرونی به نحوی که از اجرای صحیح سازه تقویت شده اطمینان حاصل شود، ضروری است . از ،FRP اجرای درست و مناسب سیستم های آنجا که فرآیند نصب از یک روش به روش دیگر تفاوت دارد، لازم است مشخصات مورد نیاز به منظور مقاوم سازی به صورت پوشش بیرونی برای یک سازه مشخص، بطور روشن و واضح تعریف شود.
موارد ذکر شده در این بخش، به الزامات اولیه در خصوص طراحی و تهیه مشخصات فنی اشاره می کنند تا در نصب و اجرای مصالح انتخاب شده در محل اجرا مورد استفاده قرار گیرند . عناوین اصلی مورد بحث، براساس تجربیات گذشته مواد و مصالح تجاری موجود که می توانند مورد استفاده قرار گیرند، لازم است روش نصب آنها در تمامی FRP موجود می باشند . نظر به تنوع سیستم های مراحل و شرایط و توصیه های سازندگان سیستم در دفترچه مشخصات فنی خصوصی طرح درج شود.

3-4 تایید مصالح
1-3-4 مشخصات محاسباتی مصالح
مشخصات محاسباتی باید توسط مشاور براساس اطلاعات موجود هندسی و مشخصات واقعی اجزای سازه باشد و در صورت نیاز با محل اجرا مطابقت داده شود . محاسبات باید شامل حالات بارگذاری مو رد نیاز، مطابق با آیین نامه های طراحی که می تواند به سازه اعمال شود باشد . در محاسبات باید تاثیرات محیطی بر سازه نظیر رطوبت، درجه حرارت، اشعه فرا بنفش، اثر مستقیم مواد شیمیایی یا FRP نمک های ضد یخ زدگی، شوک های محتمل، ترافیک، یخ زدگی، رسوبات، سایش و غیره در نظر گرفته شود . طراحی مصالح جهت مقاوم سازی باید مطابق با استانداردهای تا یید شده که به صورت پیش فرض براساس دستورالعمل راهنماهای شناخته شده ای که مشخصات ویژه پروژه را در نظر گیرد انجام شود.

2-3-4 مشخصات توصیفی مصالح
این مشخصات هنگام تهیه طرح از طرف مشاور د ر نقشه ها و دفترچه مشخصات فنی ارائه می شود . لازم است پیمانکار مصالح را مطابق با مشخصات توصیف شده توسط مهندس مشاور در اجرای عملیات مقاوم سازی استفاده نماید . رعایت مشخصاتی FRP نظیر طول، عرض، راستای نصب مواد، سازگاری الیاف و رزین و مراحل نصب مطابق با طرح و مش خصات تعیین شده الزامی است .
لازم است مستندات کافی مبنی بر استفاده از مصالح مرغوب و نیز سازگاری الیاف و رزین مصرفی موجود باشد. چنانچه هنگام اجرای طرح مشخصات مصالح مصرفی با آنچه در مدارک فنی طرح تعیین شده تغییر نماید، کسب تایید مهندس3 الزامی است.

-3- مشاور مطابق بند 4
3-3-4 مشخصات اجرایی مصالح
نوع الیاف، نوع رزین، تعداد لایه ها، طرح و نحوه اختلاط و میزان آغشتگی سیستم مورد نظر از جمله این مشخصات است . لازم است این کار در طی مدت معینی قبل از شروع عملیات اجرایی انجام شود . پیمانکار باید تمام اطلاعات مربوط به شرایط نصب و عمل آوری (درجه حرارت، مدت زمان اجرا، رطوبت و غیره ) را مطابق با خواص مکانیکی مواد تعیین شده تهیه و به مشاور طرح برای تصویب ارائه نماید . این مشخصات هنگام اجرای کار توسط پیمانکار با مطالعه مشخصات اجرایی ارائه شده از طرف تولیدکننده و شرایط اجرایی تهیه و برای تایید به مشاور ارائه می شود. مشاور باید اطمینان حاصل نماید که مصالح مورد نظر، قابلیت نگهداری و انجام سرویس و طول عمر کافی را در ط ول مدتزمان عمر سازه خواهد داشت.

فصل چهارم- نصب 39
4-3-4 کارفرما می تواند در هر یک از مراحل فوق به منظور کنترل مضاعف و یا تایید نهای ی مشخصات محاسباتی، توصیفی یا اجرایی مصالح از خدمات کارشناس صاحب صلاحیت دیگری به عنوان بازرس فنی استفاده نماید . استفاده از خدمات بازرس فنی در پروژه های حساس و مهم توصیه اکید می گردد.

4-4 صلاحیت پیمانکار
با هم متفاوت می باشند و معمولاً توسط سازنده آنها تهیه یا توصیه می شوند . لازم است FRP فرآیند نصب اغلب سیستم های فرآیند نصب توسط مشاور طرح دقیقاً بررسی شده و در دفترچه مشخصات فنی پروژه قید شود . روش نصب برای یک سیستم ممکن ارائه می شود . استفاده از FRP است بر حسب نوع و شرایط سازه متفاوت باشد. در این بخش ضوابط کلی در مورد نصب سیستم الزامی است . لازم است تغییر در روش تهیه شده برای نصب سیستم، با مطالعه FRP پیمانکاران صاحب صلاحیت برای نصب سیستم توصیه های سازنده و تایید مشاور پروژه یا دستگاه نظارت همراه باشد. و نصب آنها را دارا باشد . لازم است صلاحیت پیمانکار برای FRP پیمانکار باید صلاحیت لازم برای آماده سازی و کاربرد مواد این موارد به اثبات برسد . دارا بودن گواهی های آموزشی و حرفه ای، یا ارائه مستندات و مدارک مرتبط با کارهای مشابه انجام شده روی سازه از جمله مواردی ه ستند که صلاحیت پیمانکار را نشان FRP قبلی و یا کارهای در دست اقدام برای آماده سازی و نصب می دهند.

5-4 ملاحظات مربوط به درجه حرارت، رطوبت هوا و نمناکی سطوح موثر باشند . شرایطی که باید قبل و یا در FRP درجه حرارت، رطوبت و نمناکی سطوح در زمان نصب می توانند در اجرای سیستم مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از درجه حرارت سطح بتن، درجه حرارت هوا، رطوبت نسبی هوا و نقطه شبنم FRP خلال اجرای نصب مرتبط با آن. یا آستر، رزین آغشته کننده، و چسب ها، عموماً نباید برای سطوح سرد و یخ زده بکار گرفته شوند . وقتی که FRP مواد زیرکار درجه حرارت سطح بتن از حداقل دمای مجاز پایین تر باشد، آغشت ه سازی الیاف با رزین و عمل آوری مواد متشکله رزین، نامناسب و اثر سوء خواهد گذاشت . حداقل دمای مجاز برای سطح بتن هنگام استفاده از این FRP نامتعارف خواهد بود و در یکپارچگی سیستم توصیه و در مشخصات فنی پروژه درج می شود . می توان از یک م نبع حرارتی کمکی برای بالا بردن FRP مواد توسط سازنده سیستم استفاده کرد . منبع حرارتی باید تمیز باشد تا از آلوده نمودن سطوح و مواد عمل آوری نشده FRP دمای محیط در حین نصب مواد جلوگیری کند. FRP سیستم بطور کلی رزین ها و چسب ها، نباید در سطوح خیس و مرطوب مورد استفاده قرار گیرند مگر آنکه برای چنین کاربردی ساخته شده نباید اجرا شوند . تبخیر آب از FRP باشند. در سطوح خیس که رطوبت در حال تبخیر شدن و تصعید بخار آب می باشد سیستم های
و سطح بتن جدایش ایجاد نماید. FRP سطح بتن، در رزینی که هنوز عمل آوری نشده ایجاد حباب می نماید و می تواند بین لایه 40 دستورالعمل طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمانهای …

6-4 ابزار و ملزومات
ابزار و ملزومات خاصی برای بکارگیری مواد و مصالح مورد نیاز طراحی شده است . این ابزار و ملزومات ،FRP برای هر سیستم عبارتند از لوازم آماده سازی رزین، ابزارهای پاشش، ماشین های اشباع کننده، تجهیزات حمل و جابجایی و ماشین های دورپیچ کردن الیاف. لازم است تمام ابزار و لوازم کار تمیز و دارای کارکرد خوب و مناسب باشند . پیمانکار ملزم است دارای پرسنل آموزش دیده ای باشد که بتوانند با این ابزار آلات به نحو صحیح کار کنند . لوازم ایمنی کارکنان شامل دستکش، ماسک، حفاظ چشمی و لباس ایمنی باید برای سلامت و حفظ ایمن ی کارکنان بطور مناسب انتخاب و بکار گرفته شوند. از تمام لوازم و ملزومات باید به تعداد کافی تهیه شود تا بطور مستمر در طول مراحل نصب و اجرای پروژه و در جهت تضمین کیفیت اجرا مورد استفاده قرار گیرد.
7-4 ترمیم بتن و آماده سازی زیرکار
مقاوم سازی یا ترمیم شده اند، بطور قابل ملاحظه ای با وضعیت سطح بتن و آماده سازی FRP رفتار اجز ای بتنی که با مصا لح از سطح بتن یا جدایش لایه ها FRP مناسب و هموار شدن رویه آن مرتبط می باشند. در غیر این صورت می تواند نتایجی نظیر ورآمدن از یکدیگر قبل از رسیدن به بارهای طراحی اتفاق افتد. که به صورت پوشش بیرونی استفاده می شوند، می FRP ضوابط کلی اشاره شده در این بخش شامل کاربرد انواع سیستم های استخراج می شود. در آماده سازی سطح بتن FRP با مطالعه مدارک سازنده سیستم FRP گردد. ضوابط ویژه برای یک سیستم خاص ممکن است مواردی چون ایجاد سرو صدا، گردو غبار و پدیده هایی مانند لب پرشدن یا آسیب دیدگی های موضعی در اعضای ساختمان پدید آید.

1-7-4 ترمیم سطح بتن
را به مخاطره بیندازد، قبل FRP لازم است تمام اشکالات موجود در بتن اصلی و بتن زیرکار که ممکن است یکپارچگی سیستم از عملیات آماده سازی برطرف شوند.
اشاره شده، نحوه ترمیم و آماد هسازی سطوح بتن را بیان نموده ICRI و 03730 ACI 546R روش هایی که با جزییات کامل در است. عملیات ترمیم بتن باید منطبق با الزامات نقشه های طراحی و مشخصات پروژه انجام شود . لازمست سازگاری مصالح موردمصرفی مورد توجه قرار گیرد. FRP استفاده جهت ترمیم با سیستم

1-1-7-4 خوردگی – عیوب مربوط به آن
نباید بکار برده شود . FRP در مواردی که اح تمال می رود فولاد مصرفی در اجزای بتن آرمه دچار خوردگی شده باشد، سیستم گسترش نیروها، ناشی از فرآیند خوردگی فولاد در اجزا ی بتنی، قابل برآورد و پیش بینی نیست و م یتواند انسجام سازه ای سیستم بکار گرفته شده را به مخاطره اندازد . اثرات خوردگی و رسوبات آن باید از روی بتن پاکسازی شده و خرابی های ناشی از FRP ترمیم شوند. FRP خوردگی قبل از بکارگیری هر نوع سیستم پوشش بیرونی__ 2-7-4 آماده سازی سطوح صورت می گیرد . اجرای آماده سازی می تواند در دو FRP الزامات آماده سازی سطوح براساس کاربردهای توصیه شده سیستم حالت کاربری چسبندگی بحرانی یا کاربری تماس بحرانی باشد. در کاربری های چسبندگی بحرانی، نظیر مقاوم سازی خمشی یا روی سطح بتن نیاز به زدن چسب بین آنها می باشد . در کاربری FRP برشی تیرها، دال ها، ستون ها یا د یوارها، برای نصب سیستم روی بتن می باش ند. در این کاربری ها FRP های تماس بحرانی نظیر محصور کردن ستون ها فقط نیازمند تماس مستقیم سیستم و سطح بتن نمی باشد، هر چند برای سهولت نصب اغلب از یک چسب نیز استفاده م یشود. FRP نیازی به چسب زدن بین سیستم 1-2-7-4 کاربری چسبندگی بحرانی و ACI 546R آماده سازی سطح برای کاربری های چسبندگی بحرانی باید مطابق توصی ه های روی آن نصب می شود، باید تازه و عاری از مواد س ست و FRP اجرا شود. بتن یا سطوح ترمیم شده که سیستم ICRI 03730 ناپایدار باشد . مواضعی که الیاف به دور آن پیچیده می شود چنانچه دارای گوشه های با مقاطع مستطیلی شکل باشد، باید گوشه ها را جلوگیری شده و از ایجاد فاصله FRP 3 ، تبدیل نمود تا از تمرکز تنش روی سیستم – به حالت قوسی با حداقل شعاع مطابق بند 10
و سطح بتن جلوگیری نماید . گوشه های س اییده شده زبر باید صاف شوند که با خمیره یا بتونه این کار قابل انجام FRP بین سیستم FRP است. هر نوع ناصافی، گوشه های ناهموار و دارای اعوجاج، سطوح مقعر و گودی ها و اقلام مدفون می توانند در اجرای سیستم گرفته شوند . برای گوشه های ناصاف و FRP اثر سوء بگذارد و باید اصلاح شوند . جاهای فرورفته و برآمده باید قبل از اجرای سیستماطمینان حاصل شود . آماده سازی سطوح FRP سطوح مقعر ممکن است جزییات اجرایی خاصی لازم باشد تا از حصول سیستم پوشش می تواند با استفاده از ساینده ها یا روش پاشش با فشار آب صورت گیرد . کلیه جرم ها، گرد و غبار، کثیفی، روغن، مواد منعقد شده،روی بتن بتواند تاثیر سوء بگذارد باید پاکسازی FRP پوشش های روی سطح و هر نوع آلودگی دیگری که در پوشش کامل سیستمشود. مکها و سوراخ های سطحی و حفره ها باید در موقع زدودن سطوح گرفته شوند. پس از آنکه زدودن سطوح بطور کامل انجام شد،
روی سطح اثر سوء بگذارد، از بین برود. FRP سطح باید تمیز کاری شود به نحوی که هر نوع ماده ای که بتواند در پوششلازم است سطح بتن مطابق با الزامات مندرج در مشخصات فنی پروژ ه آماده سازی شود . برای تعیین میزان لایه سطحی موردو تایید دستگاه نظارت اقدام گردد . ناصافی موضعی سطح بتن از جمله خطوط قالب نباید از FRP نیاز باید مطابق توصیه های سازنده
توصیه شده است، بیشتر باشد. ناصافی موضعی سطوح را می توان با سنگ FRP یک میلی متر یا از رواداری که توسط سازنده سیستمفرز برطرف نمود و این کار باید قبل از سا یش سطوح و یا پاشش با فشار آب انجام شود . اگر مقدار ناصافی ها خیلی کم باشد می توان42 دستورالعمل طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های …آنها را با استفاده از خمیره بتونه شکل اپوکسی صاف نمود . تمامی سطوحی که قرار است سیستم مقاوم سازی روی آن اجرا شو د، باید خشک باشند . رطوبت موجود در منافذ بتن می تواند در نفوذ رزین اثر سوء بگذارد و از FRP مطابق با توصیه های سازنده سیستم مطابقت داشته باشد. ACI 503- درگیری مکانیکی بکاهد. درصد رطوبت موجود باید با الزامات 42-2-7-4 کاربری تماس بحرانی در کاربردهای مربوط به دور پیچ نمودن اجزای سازه های بتنی، آماده سازی سطوح باید به نحوی انجام شود که تماس مستقیم بوجود آید . سطوحی که لایه ها روی آن پیچیده می شوند باید از حداقل تحدب نسبی برخوردار FRP بین سطح بتن و لایه سیستم بنحو منا سب تامین شود . حفره های بزرگ در روی سطح باید با مواد ترمیمی FRP بوده یا تخت باشند تا بارگذاری مناسب سیستم
سازگار با بتن موجود پر شوند . موادی که مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته پ ایینی دارند، نظیر پلاسترها، می توانند اثر بخشی را کاهش دهند و لذا باید از روی سطوح پاک شوند.

FRP سیستم
8-4 اختلاط رزین ها و یا مطابق با مشخصات فنی پروژه انجام شود . تمامی اجزای FRP اختلاط رزین ها باید م طابق رویه توصیه شده توسط سازنده رزین، باید در شرایط دمایی مناسب و به مقدار کافی مخلوط شوند تا زمانی که مخلوط کردن و هم زدن مواد به حالت یکنواخت و مخلوط کامل برسد . مواد متشکله رزین ها غالباً دارای رن گ های متفاوت می باشند و باید آنقدر مخلوط شوند و در این میان رنگ آنها با چشم کنترل شود تا اینکه رزین به رنگ یکنواخت و یکدست برسد . تولیدکنندگان مواد رزینی، باید مقدار هر یک از مواد، میزان اختلاط، روش همزدن و مدت زمان اختلاط را در توصیه نامه خود ارائه نمایند . لوازم همزدن مواد عبارتند از پاروک های مخلوط کن برقی یا دستگا ه های خاص، و همچنین در بعضی شرایط همزنی می تواند با دست انجام شود . در هر مرحله از اختلاط مواد، باید حجم کم و مناسبی تهیه شود تا بتوان در مدت زمان اجرا، قبل از انعقاد مواد، از مخل وط بطور کامل استفاده نمود. رزین های مخلوط شده که
زمان نگهداری آن منقضی شده باشد، نباید مورد استفاده قرار گیرند زیرا گرانروی آن بیشتر می شود و در این حالت، در قابلیت رزین برای نفوذ یا آغشته نمودن ورقه های الیاف اثر سوء خواهد گذاشت.
9-4 کاربرد مواد ترکیبی
در استفاده از رزین ها لازم است تاثیر گازهای متصاعد شده در مسایل زیست محیطی در نظر گرفته شود.
1-9-4 آستر و مواد بتونه روی بتن
روی آن اجرا خواهد شد، از آستر استفاده نمود . آستر FRP هر جایی که لازم باشد، می توان برای تمامی سطح بتن که سیستم باید بطور یکنواخت و مطابق با مشخصات سازنده پوشش داده شود . آستر اجرا شده باید عاری از گرد و غبار، رطوبت و دیگر آلودگی ها را بکار برد . بتونه کاری با ضخامت تعیین شده و به میزان کافی FRP باشد و با ایجاد چنین شرایطی می توان روی آن سیستم انجام می شود. FRP متناسب با توصیه های سازنده سیستم
فصل چهارم- نصب 43
از بتونه سازگار با سیستم که یک لایه ضخیم اپوکسی است می توان فقط برای پرکردن حفره ها و سوراخ ها در جهت صاف کردن سطوح استفاده نمود . لبه های ناصاف و معوج و سطوح خشن و ناصافی های حاصل از عملیات بتونه کاری، باید قبل از عملیات اجرا و نصب، صاف شده و کلیه برآمدگی ها از بین بروند. به مواد آستر و FRP قبل از آغشته سازی سطوح به رزین یا چسب لازمست م طابق با مشخصات ذکر شده توسط سازنده ، سیستم بتونه جهت گیرش مناسب، زمان کافی داد . در صورتی که این زمان بیش از حد مجاز ذکر شده باشد باید آماده سازی مضاعفی قبل از اخذ شده و در دفترچه FRP اجرای آغشته سازی صورت گیرد . بطور کلی الزامات آماده سازی سطوح باید از سازنده سیستم مشخصات فنی پروژه درج شوند.
2-9-4 سیستم های چسباندن تر
ورقه های الیاف به صورت رزین نخورده یا خشک با دست نصب می شوند و از رزین آغ شته ،FRP در این روش نصب سیستم سازی مطابق با توصیه های سازنده سیستم استفاده می شود . رزین آغشته سازی باید بطور یکنواخت به تمام سطوح آماده سازی شده مالیده شود . الیاف می توانند در یک فرآیند جداگانه به کمک دستگاه آغشته ساز با مواد رزین بارور و اشباع شده FRP جهت سیستم و بعد از آن روی سطح بتن نصب شوند.

الیاف مقاوم سازی باید مطابق با توصیه های سازنده بعد از آغشته نمودن به رزین به آرامی فشرده تا رزین اضافه خارج شود . قبل از گیرش رزین، حباب های هوا و طبله های موجود بین لایه ها باید خارج شوند . در آغشته نمودن الیاف به رزین باید دقت شود که تمامی الیاف کاملاً اشباع شوند. قبل از کامل شدن گیرش رزین آغشته شده مربوط به لایه قبلی باید ورقه بعدی را بطور کامل روی سطح چسباند . در صورتی که لایه قبلی گرفته باشد، قبل از چسباندن لایه بعدی مطابق با توصیه های سازنده و مشخصات فنی پروژه باید آن را با استفاده از پاشش
ماسه نرم یا مواد حلال دوباره آماده سازی نمود.

3-9-4 سیستم های ماشینی
در سیستم های ماشینی، می توان از الیاف پیش آغشته به رزین یا رشته های خشک استفاده نمود . رشته ها پس از آغشته شدن با رزین در محل کارگاه آماده می شوند و سپس به عنوان مواد آماده در محل اجرا مورد استفاده قرار می گیرند. الیاف خشک در محل کارگاه طی فرآیند تابیدن به رزین آغشته می شوند. می توان از ماشین های دور پیچ برای پیچش اتوماتیک دور ستون های بتنی استفاده نمود . رشته ها را می توان به صورت افقی یا با هر زاویه دلخواه به دور ستون پیچید. دستگاه مربوطه در اطراف ستون استقرار یافته و به صورت اتوماتیک در حال پیچیدن الیاف به دور یین می رود. Ĥ آن، در امتداد ستون بالا و پ بعد از دورپیچی، سیستم پیش آغشته باید در درجه حرارت معین عمل آوری شود . معمولاً یک منبع تولید حرارت دور ستون نصب می شود تا مطابق با توص یه های سازنده مواد، شرایط درجه حرارت معینی تامین شود . برای حصول اطمینان از وضعیت کیفی، درجه هیچگونه درز یا برآمدگی بوجود نیاید. در FRP حرارت کنترل می شود. پیچش رشته ها به صورت پیوسته انجام می شود تا در پوشش و مشخصات فنی پروژه باید مدنظر قرار گیرد. FRP حین مراحل اجرایی، توصیه های سازنده مصالح 44 دستورالعمل طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های …
4-9-4 سیستم های پیش عمل آوری شده
سیستم های پیش عمل آوری شده عبارتند از پوشش های پوسته ای، نواری، یا شبکه ای که با چسب مورد استفاده قرار می گیرند. برای نصب آنها روی سطوح آماده سازی شده باید محل نصب بطور یکنواخت و کام لاً هموار با چسب آغشته شود مگر در مواردی که کاربری تماس بحرانی مدنظر باشد . لایه های از قبل عمل آوری شده که برای پوشش بکار می روند باید دارای سطوح تمیز و عاری از آلودگی و مطابق با توصی ه های سازنده آماده شوند . ورقه ها یا پوسته های قوسی پیش عمل آوری شده باید مطابق با توصیه های سازنده به چسب آغشته شوند . قبل از گیرش چسب با استفاده از غلتک باید حباب های بین لایه ها خارج شوند . چسب را باید به مقدار توصیه شده توسط سازنده سیستم استفاده نمود تا از اتصال کامل لایه ها به یکدیگر اطمینان حاصل شود.

5-9-4 پوشش های حفاظتی
قرار می گیرند تا آنها را در برابر عوامل محیطی FRP پوشش های حفاظتی، پوشش هایی هستند که روی مصالح نصب شده سازگار باشد و FRP آسیب رسان مانند اشعه فرابنفش و آتش سوزی محافظت نمایند . پوشش حفاظتی باید با سیستم مقاوم سازی قبل از FRP بکار گ رفته شوند . برای مثال استفاده از حلال ها برای تمیز کاری سطوح FRP مطابق با توصیه های سازنده سیستم اجرای پوشش، توصیه نمی شود زیرا حلال ها روی رزین های پلیمری اثر نامطلوب می گذارد. استفاده از مواد حلال برای آماده سازیقبل از اجرای پوشش حفاظتی باید مورد تایید سازنده سیستم قرار گیرد . پوشش باید به صورت دوره ای مورد بازرسی قرار گرفته و بطور مداوم از آن نگهداری شود تا از اثر بخشی پوشش اطمینان حاصل شود.
FRP 10-4 امتداد و جهت
حتی به اندازه 5 درجه از FRP و جهت پوشش لایه ها تعیین شوند . تغییرات کوچک در راستای FRP لازم است امتداد لایه های راستای تعیین شده می تواند اثرات بسزایی در کاهش مقاومت ایجاد نماید . هرگونه انحراف در امتداد و جهت لایه ها فقط با تاییددستگاه نظارت امکان پذیر است . ورقه ها و مواد ساخته شده باید به نحوی جابجا و حمل شوند که جهت و امتداد الیاف حفظ شده و از حالت اولیه آن خارج نشود . هرگونه پیچ خوردگی، تاخوردگی، و موج های شدید روی مواد و الیاف، باید به دستگاه نظارت گزارش شود.
11-4 لایه های چندگانه و طول همپوشانی
در صورتی می توان از لایه های چندگانه استفاده نمود که تمامی لایه ها بطور کامل به رزین آغشته شده باشند، مقاومت برشی تامین شود . برای دهانه های بلند، می توان از لایه های چندگانه FRP رزین بین لا یه ها کافی باشد و استحکام اتصال بین بتن و به صورت پشت سرهم یا قطعات پیش عمل آوری شده استفاده نمود تا بار بطور یکنواخت توزیع شود . برای این کار لبه های انتهایی باید به اندازه کافی روی هم قرار گ رفته و وصله های پوششی اتصال کافی را ایجاد نماید . به منظور عدم جدایش وصله، دورپیچ کردن آن توصیه می شود مگر آنکه مهندس طراح به طریق دیگری اعلام نظر کرده باشد . اندازه لبه های اضافی براساس انجام آزمایش
فصل چهارم- نصب 45
یکسان FRP های توصیه شده توسط سازنده و مطابق با مشخصات فنی پروژه تعیی ن می شود . از آنجا که سیستم های مختلف نیستند، تعداد لایه های چندگانه و مقدار لبه اضافی آن همیشه امکان پذیر نیست.
12-4 عمل آوری رزین
عمل آوری رزین یک پدیده وابسته به حرارت و زمان می باشد . گیرش کامل رزین هایی که در شرایط متعارف محیطی عمل آوری می شوند، چندین روز طول می کشد. دماهای حدی و یا نوسانات آن می تواند در زمان گیرش رزین تسریع یا تاخیر ایجاد کند. ممکن انواع مختلفی از رزین ها را مطابق با شرایط مختلف پیشنهاد نماید . در سیستم های با عمل آوری مرحله ای نیاز FRP است سازنده است که رزین تا درجه حرارت م شخص به مدت معین حرارت داده شود . ترکیبات گوناگون زمان و درجه حرارت با پوش از پیش تعریف شده باید عمل آوری کامل را فراهم نماید . تمامی رزین ها باید مطابق با توصیه های سازنده عمل آوری شوند . تغییر در ساختار شیمیایی رزین ها در محل مجاز نمی باشد . عمل آوری هر یک از لایه های نصب شده تا قبل از جایگذاری لایه های بعدی باید تحت نظر بوده و کنترل شود. در صورت احتمال عمل آوری نادرست از نصب لایه های بعدی جلوگیری بعمل آید.
13-4 حفاظت موقت
تغییرات نامناسب حرارت، تماس مستقیم با باران، گرد و غبار، کثیفی، تابش شدید آفتاب، رطوبت بالا یا صدمات ناشی از شرارت در جریان اجرا صدمه بزنند و باعث می شوند تا عمل آوری رزین درست انجام نشود . لازم است تا FRP می توانند به سیستم زمانی که رزین عمل آوری کامل می شود از آن حفاظت نمود، این منظور با چادر پیچی و پوشش لاستیکی امکان پذیر می باشد.
در صو رتی که بطور موقت لازم باشد تا از شمع بندی استفاده شود، باید شمع ها را تا گیرش کامل رزین نگ هداشت. اعضای سازه ای با صدمه ای مواجه شود، FRP بعد از عمل آوری کامل رزین می توانند تحت بارگذاری قرار گیرند . چنانچه در حین اجرا، سیستم نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. FRP موضوع باید به اطلاع دستگاه نظارت رسانیده شود. مشورت با شرکت سازنده__

1-5 کلیات
،FRP پیمانکار نصب و اجرای ،FRP لازم است تمهیدات و برنامه های تضمین کیفیت و کنترل کیفیت توسط سازنده سیستم دستگاه نظارت و دیگر دست اندرکاران پروژه بکار رود . برنامه کنترل کیفیت باید جام ع بوده و تمامی جنبه های پروژه مقاوم سازی را در بر گیرد. میزان کنترل کیفیت، محدوده آزمایش، بازرسی ها، و حفظ سوابق و مستندات به اندازه و پیچیدگی پروژه بستگی دارد.تضمین کیفیت از طریق یک سری بازرسی ها و آزمایش های مورد نیاز به منظور مستندسازی نحوه پذیرش نصب حاصل می را FRP گردد. مشخصات پروژه باید دربردارنده الزامات تهیه طرح تضمین کیفیت باشد تا چگونگی نصب، اجرا و عمل آوری مصالح موقعیت و محل اجرای وصله ها، شرایط عمل ،FRP تبیین نماید . این طرح باید شامل ایمنی کارکنان، بکارگیری و بازرسی سیستم آوری، نحوه اطمینان ا ز خشک بودن سطوح، نمون ه های تضمین کیفیت، پاکسازی و دیگر موارد لازم مطابق دفترچه مشخصات فنی پروژه باشد.
2-5 بازرسی
و کارهای مربوط به آن باید مطابق با الزامات استانداردهای مورد استفاده بازرسی شوند . در صورت نبودن الزامات FRP سیستم در این خصوص، بازرسی باید تو سط یا تحت نظر مهندس ناظر مورد تایید یا بازرس صلاحیت دار انجام شود. بازرسان باید به سیستم آگاهی داشته و نحوه اجرا و نصب آن را آموزش دیده باشند . بازرس باید مشخصات اجرایی و نقشه های طراحی و تکمیل کار را FRP بازرسی های روزانه باید انجام شده و شامل موارد زیر باشد: ،FRP ارزیابی نماید. در جریان نصب سیستم
• تاریخ و زمان نصب
• دمای محیط، رطوبت نسبی و شرایط آب و هوایی
• دمای سطح بتن
ACI • میزان خشک بودن سطوح مطابق با 503.4
ICRI • روشهای آماده سازی سطوح و پروفیل حاصل شده مطابق
• تشریح کیفی وضعیت تمیز بودن سطوح
• نوع منبع گرم کننده کمکی، در صورت لزوم
• عرض ترک هایی که در آنها اپوکسی تزریق نشده است
• شماره (شماره های) محموله های الیاف یا لایه های از پیش عمل آوری شده و موقعیت تقریبی آنها در سازه
48 دستورالعمل طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های …
• شماره محموله ها، نسبت های اختلاط، مدت های اختلاط و تشریح کیفی از وضعیت ظاهری مواد رزین ی مخلوط شده
شامل آسترها، بتونه ها، آغشته کننده ها، چسب ها و مواد پوششی
• مشاهده فرآیند گیرش رزین ها
• انطباق و سازگاری با رویه های نصب
• نتایج آزمایش قلوه کن کردن، مقاومت چسبندگی، حالت گسیختگی و موقعیت آنها
بدست آمده از نتایج آزمایش نمونه های کارگاهی یا شاهد، در صورت لزوم FRP • خصوصیات
• موقعیت و اندازه هر نوع جدایش لایه ای یا وجود حباب های هوا
• پیشرفت کلی کار
دستگاه نظارت باید نسبت به تهیه نمونه های شاهد اقدام و سوابق بازرسی را به صورت رایانه ای تهیه نموده و در اختیار کارفرما قرار دهد . ضبط و نگهداری این اطلا عات الزامی است پیمانکار اجرایی باید نمونه ای از رزین مخلوط شده را تهیه و نگهداری کند و یک سابقه از هر محموله مصرفی را حفظ نماید.
3-5 ارزیابی و پذیرش
باید براساس تطابق یا عدم تطابق آن با مشخصات نقشه های طراحی، ارزیابی شده و مورد قبول یا رد قرا ر گیرد . FRP سیستم نصب آن در محل های تعیین شده با رواداری های مورد نظر، وجود جدایش بین لایه ای، عمل آوری ،FRP خصوصیات مصالح رزین ها و چسبندگی به سطح بتن، باید در ارزیابی مدنظر قرار گیرند . رواداری های قرارگیری در محل مورد نظر شامل : راستای الیاف،ضخامت بعد از عمل آوری، ج هت قرارگیری لای ه ها، عرض و فاصله گذاری، انحنای گوشه ها و طول وصله های هم پوشانی باید مورد ارزیابی قرار گیرند.
مورد استفاده قرار می گیرند . FRP نمونه های شاهد و آزمایش قلوه کن شدن ورق از بتن برای ارزیابی نحوه نصب سیستم اجرا شده بکار روند. FRP آزمایش های بارگذاری در محل نیز می توانند برای تشخیص صحت رفتار سیستم
1-3-5 مصالح
لازمست چگونگی گواهی تایید خصوصیات مصالح و مشخصات مصالح مصرفی در مشخصات فنی پروژه قید شود . در صورت لزوم و بنا بر نیاز پروژه می توان آزمایش های دیگری را برای مصالح انجام داد. می تواند در بردارنده آزمایش های مقاومت کششی، آنالیز طیفی مصالح FRP ارزیابی مص الح عرضه شده مورد مصرف در سیستم دمای گذار شیشه ای )، زمان ژله ای شدن رزین، مدت ماندگاری مواد اختلاط شده و مقاومت برشی ) Tg ، توسط اشعه مادون قرمز چسب باشد . این آزمایش ها بطور معمول روی نمونه ها ی ارسالی به آزمایشگاه براساس برنامه های آزمایش های کنترل کیفی انجام می شوند.
آزمایش های مدت ماندگاری رزین های اختلاط شده و میزان گیرش سختی بطور معمول در محل اجرای پروژه انجام می شوند . مصالحی که با حداقل الزامات تعیین شده در دفترچه مشخصات فنی پروژه مطابقت نداشته باشند، مردود شناخته می شوند.

فصل پنجم- بازرسی، ارزیابی و پذیرش 49
مربوط به Tg صفحات (پانل های ) شاهد به منظور ارزیابی مقاومت کششی، مدول الاستیسیته، مقاومت وصله همپوشانی ، سختی و نصب و عمل آوری شده، مطابق با روش اجرایی تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرند. در خلال نصب می توان ،FRP سیستم صفحات با ابعاد و ضخامت معین در محل اجرای پروژه مطابق با برنامه نمونه گیری مورد نظر تهیه نمود. بعد از عم لآوری نمونه ها در محل کارگاه، می توان آنها را برای آزمایش به آزمایشگاه ارسال نمود . صفحات (پانلهای) شاهد می توانند به صورت دوره ای نگهداری انجام شود . مقاومت و مدول الاستیسیته مواد Tg شده یا به آزم ایشگاه صلاحیت دار ارسال شوند تا آزمایش های مقاومت، سختی، و قابل تعیین است. تغییر در تواتر آزمایش های مورد نیاز فقط با مجوز دستگاه ASTM D و 303 ISIS مطابق با الزامات 2001 FRP که با ماشین پیچیده شده و عمل آوری می شوند، ساخت نمونه های FRP نظارت امکان پذیر می باشد . در بعضی از سیستم های شاهد تخت و کوچک عملی نیست . در این حالت الزامات استاندارد با بررسی توصیه های سازنده سیستم و تایید دستگاه نظارت را از طریق آزمایش FRP اصلاح می شود . در این حالت می توان مقاومت کششی، مدول الاستیسیته و م قاومت وصله های پوششی نمونه های حلقه ای ساخته شده کارگاهی نیز تعیین نمود. در خلال نصب، می توان پیمانه هایی از مخلوط رزین مطابق بابرنامه نمونه گیری به منظور میزان و سطح عمل آوری مصالح تهیه نمود.
2-3-5 راستای الیاف
راستای الیاف یا لایه های عمل آوری شده باید با بازرسی های چشمی ارزیابی شوند. موجی بودن ال یاف، انحراف موضعی الیاف از امتداد اصلی آن که به شکل تاخوردگی یا موج های دیگری ظاهر شده باشد، باید در روش چسباندن تر مورد ارزیابی قرار گیرد. الیاف یا لایه های عمل آوری شده غیر هم امتدا د با اختلاف زاویه بیش از 5 درجه از زاویه تعیین شده در نقشه های طراحی
80 ) باید به دستگاه نظارت گزارش شوند تا مورد ارزیابی و پذیرش قرار گیرند. mm/m (تقریباً 3-3-5 جدایش لایه ها از یکدیگر و بتن مورد ارزیابی قرار FRP عمل آوری شده، باید براساس میزان لایه لایه شدگی و حباب های بین سیستم FRP سیستم گیرد. روش های بازرسی، باید قابلیت تشخیص میزان لایه لایه شدگی را تا 1300 میلیمترمربع یا بیشتر داشته باشد . روش هایی نظیر انعکاس صدا (تقه زدن)، التراسونیک، و حرارت نگاری م یتوانند برای نشان دادن میزان لایه لایه شدگی بکار روند. باید مورد ارزیابی قرار گیرد . میزان و لایه لایه FRP اثر جداشدن لایه ها یا عیوب مشابه آن در انسجام و دوام نسبی سیستم شدگی، موقعیت آن و تعداد نسبی آن در سطوح باید در ارزیابی مدنظر قرار گیرد.
برخی راهنمایی های عمومی پذیرش سیستم های چسباندن تر عبارتند از:
جداشدگی کوچکتر از 1300 میلیمترمربع ____ےےے_ےےدر صورتی که میزان آن کمتر از 5 درصد کل سطح پوشش داده شده باشد و بیش از 10 FRP مورد در یک متر مربع مشاهده نشود مجاز می باشد. جداشدگی بزرگ، بیش از 1600 میلیمتر مربع می تواند در عملکرد سیستم نصب شده تاثیر بگذارد و باید با بریدن این قسمت های معیوب و جایگزین کردن آن با وصله های معادل و تامین همپوشانی مناسب تعمیر شود . تورق های کوچکتر از 16000 میلیمتر مربع ممکن است با تزریق رزین یا جایگزین کردن لایه اضافی ترمیم شوند که این50 دستورالعمل طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های … پیش عمل آوری شده، تمام ارزیابی و تعمیر مواضع FRP بستگی به اندازه و تعداد جداشدگی ها و موقعیت آنها دا رد. در سیستم های و نواحی جداشده مطابق با راهنما یی های دستگاه نظارت انجام می شود . ارزیابی مجدد به منظور اطمینان از اجرای صحیح و کامل روش تعمیر الزامی است.
4-3-5 عمل آوری رزین
می تواند با انجام آزمایش صفحات شاهد یا نمونه های رزین مطابق با الزامات FRP میزان عمل آوری نسبی مربوط به س یستم مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین ارزیابی عمل آوری رزین، می تواند در محل اجرای پروژه، با مشاهده فیزیکی ASTM D 3418 ضخامت رزین و سختی سطح کار یا سختی نمونه های رزین مربوطه انجام شو د. تعیین مشخصات عمل آوری رزین و الزامات تایید آن و اندازه گیری سختی چسبندگی در سیستم های از پیش عمل آوری شده مطابق الزامات سازنده و تایید مشاور طرح صورت می گیرد.
5-3-5 مقاومت چسبندگی
برای کاربری های چسبندگی بحرانی آزمایش کشش چسب روی آزمونه های مغزه گیری شده مطابق 1/ انجام می شود. تواتر نمونه گیری باید مشخص شود. مقاومت کششی چسب باید از 4 ISIS یا ASTM D یا 4541 ACI 503R مگاپاسکال بیشتر شود تا گسیختگی بتن زیرکار مشاهده شود . در صورتی که میزان مقاومت کمتر از مقدار تعیین شده باشد یا سیستم
از بتن جدا شود یا جدایش لایه ای رخ دهد باید برای ارزیابی و پذیرش به دستگاه نظارت مراجعه شود. FRP 6-3-5 ضخامت سیستم عمل آوری شده
می توان از آزمونه های مغزه گیری شده کوچک به قطر معمول 13 میلیمتر برای مشاهده عینی و کنترل ضخامت و تعداد لایه های مجموعه عمل آوری شده استفاده نمود . البته از آزمونه های مغزه گیری شده مورد استفاده برای آزمایش چسبندگی نیز می توان برای اطمینان از میزان ضخامت و تعداد لایه های سیستم چند لایه استفاده نمود.
تواتر نمونه گی ری باید توسط دستورالعمل اجرای ی تهیه شده که به تایید دستگاه مشاور رسیده باشد مشخص شود . از نمونه گیری در محل های با تنش بالا و یا سطوح وصله شده باید پرهیز نمود . لازمست محل های مغزه گیری شده بلافاصله با ملات های پر و صاف شوند . در صورت لزوم، در قسم ت های بتونه شده و ملات خورده می توان تا حد 100 الی FRP ترمیمی یا بتونه سیستم با لایه های معادل و طول همپوشانی 100 الی 200 میلی متر استفاده نمود. FRP 200 میلی متر از وصله های برای وصله، باید مطابق با رویه نصب توسط سازنده سیستم و مشخصات فنی پروژه نصب شوند. FRP تکه های ورق__ مطابق با تمام روشهای تقویت و مرمت، کارفرما باید بصورت دوره ای سیستم ترمیمی اعضای بتنی را بازرسی و ارزیابی نماید . آثار هرگونه آسیب دیدگی یا تغییرات بو جود آمده در طول جریان معمول بازرسی ها باید معرفی و محل آنها شناسایی شوند، قبل از آنکه هرگونه تعمیر و مرمت جدیدی بخواهد به مرحله اجرا در آید.
2-6 بازرسی و ارزیابی
1-2-6 بازرسی های کلی
پوسته شدن، طبله کردن، ترک خوردن، سست شدن و خرد شدن ،FRP با بازرس ی های چشمی هر نوع تغییرات در رنگ، ورآمدن مورد جستجو و بررسی قرار می گیرند که این عیوب نشان دهنده ضعف مقاوم سازی و دیگر عوامل اجرای نادرست می باشد . ضمن اینکه انجام آزمایش های مافوق صوت، انعکاس صدا (ضربه زدن ) یا حرارت نگاری نیز می تواند علائم تورق یا جداشدگی پیش ر ونده را آشکار سازد.
2-2-6 آزمایش
آزمایش ها می توانند شامل آزمایش قلوه کن شدن و یا مطابق آزمایش های مرسوم بارگذاری سازه ای باشند.
3-2 ارزیابی -6
داده ها و اطلاعات بدست آمده از آزمایش و ملاحظات مورد نظر می توانند برای تشخیص هر نوع آسیب دیدگی و پذیرش انسجام سیستم سازه ای تقویت شده مورد استفاده قرار گیر د. ارزیابی می تواند شامل توصیه ها یی برای تعمیر هر نوع عیوب و جلوگیری از بازگشت مجدد خرابی باشد.
3-6 پایش و بازرسی دراز مدت
1-3-6 کلیات
نیز مورد پایش و بازرسی قرار FRP مطابق نظام پایش و بازرسی لازم است همانند تمامی اعضای سازه ای، سیستم مقاوم سازیگیرد. چنین اقداماتی برای پل ها معمولا سالیانه یک بار به صورت کلی (مشاهده ای) و هر شش سال یکبار به صورت تفصیلی به اجرا
فصل ششم
تعمیر و نگهداری
52 دستورالعمل طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های … در می آید، اما در ساختمان ها بازرسی های منظم به ندرت انجام می گردد. این بازرسی ها زمانی انجام م ی شود که تغییری در نوع کاربری و یا مالکیت آن به وجود آید . لازم است مالکین ساختمان ها نسبت به پایش و بازرسی منظم اعضای مقاوم سازی شده توجیه شده و مورد پایش و بازرسی منظم برای اعضای تقویت شده قرار گیرند. FRP ساختمان های مقاوم سازی شده با مصالح اطلاعات مربوط به مصالح بکار برده شده در مقاوم سازی باید در پرونده ای به نام پرونده سلامت و ایمنی ساختمان درج شوند . این نظیر سطوح کوچک متورق شده و تمامی قسمت های تقویت FRP پرونده همچنین شامل جزییات هر گونه عیب و خرابی در مصالح شده بحرانی نظیر مناطق مهاربندی شده می باشد.
مهندس مشاور مس ئول تهیه طرح تقویت ، باید اقدامات قابل انجام و پیشگیرانه برای هر گونه آسیب وارده به مواد مرکب و در اثر حوادث احتمالی را شناسایی و اعلام نماید. به عنوان مثال احتمال آسیب های وارده توسط خودروهای با ارتفاع غیر FRP مصالح مجاز به زیر طاق یک پل را م ی توان پیش بینی نمود . اقدام قابل انجام در چنین مواردی برای هر سازه خاص به میزان آسیب های وارده و گسترش آن در مح لهای مقاوم سازی شده بستگی دارد. پوشانده شود . این FRP لازم است به غیر از مناطقی که مقاو م سازی می شوند، نمونه های دیگری از اعضای سازه ای با مصالح
نمونه ها می تواند به صورت اضافی یا به صورت جایگزین روی اعضای بتنی نظیر تیرهای کوتاه اجرا شوند و به صورت نمونه های شاهد به عنوان بخشی از نظام پایش و بازرسی مورد آزمایش قرار گیرند . برای کمک به روش پایش و بازرسی تعدادی از نمونه ها و یا تمامی آنها باید عاری از هرگونه پوشش محافظ باشند. بنابراین نمونه ها با حداقل پوشش ممکن، برای بررسی عملکرد ب هصورت مقطع
مرکب در سازه اصلی تعبیه می شوند. به طورکلی پرونده سلامت و ایمنی باید شامل جزییات هرگونه ملزومات نصب شده برای مقاوم سازی و نیز اطلاعات به دست آمده قبل و بعد از مقاوم سازی باشد.
2-3-6 بازرسی مشاهده ای
به گونه ای است که باید در حین بهره برداری، تاحدامکان هرگز و یا خیلی به ندرت مورد تعمیر قرار FRP طبیعت مصالح مرکب به صورت مشاهده ای مورد پایش و بازرسی قرار گیرند و در محل هایی که این FRP گیرند. لازم است سطوح پوشانده شده با مصالح مصالح به صورت تکه تکه شده، ترک خورده یا متورق شده دچار آسیب دیدگی شده اند، علامت گذاری و شناسایی شوند. همچنین لازم است مصالح مرکب به لحاظ آسیب های موضعی نظیر آثار ضربه و یا ساییدگی مورد بازرسی قرار گیرند. البته در بازرسی باید آسیب های بتن سازه (نظیر ترک های اضافه شده و یا آثار خوردگی) نیز جستجو شوند. در محل هایی که مصالح مرکب با یک پوشش اضافی پوشانیده شده باشد ، امکان بازرسی مستقیم از مصالح مرکب میسر نیست .
در این حالت آسیب وارده به لایه محافظ نشان دهنده احتمال آسیب مصالح مرکب نیز می باشد. به طور ک لی برداشتن لایه محافظ مناسب نیست چرا که ممکن است به مصالح مرکب آسیب برسد . بنابراین هرگونه بازرسی مصالح مرکب باید به کنترل نمونه ها محدود شود.
لازم است شناسه /برچسب های هشدار دهنده مورد بررسی و کنترل قرا گیرند و در صورت مفقود شدن جایگزین شو ند. این موضوع در جاهایی که حین بهره برداری در آینده می تواند به مصالح مرکب آسیب وارد نماید، نظیر محل هایی که برای نصب یا قرار گیری تجهیزات پیش بینی شده، اهمیت دارد.

فصل ششم- تعمیر و نگهداری 53
مصالح مرکب ممکن است با موادی پوشش داده شده یا با لایه ای محافظ پوشانده شود، تا از تابش اشعه فرا بنفش که موجب کاهش عمر و دوام آن می شود ، جلوگیری نماید . در چنین مواردی باید وضعیت لایه محافظ مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم جایگزین شود که در این صورت باید با توصیه های تولید کننده با موادی که سازگاری با مصالح مرکب را داشته باشد اجرا شود.
3-3-6 بازرسی های تفصیلی
جدا شدن مصالح مرکب از بتن می تواند با روش های ضربه زدن و یا حرارت نگاری مورد ارزیابی قرار گیرد . به هرحال تاکنون روش های ساده و غیر مخرب برای نشان دادن شرایط و وضعیت چسبیده بودن مصالح به سطح بتن ارائه نشده است . بهترین می باشد که در فواصل زمانی معین انجام (Pull-Off Test) تشخیص برای این عیوب روش آزمایش کندن مواد مرکب از بتن
می شود. این روش باید به عنوان بخشی از آزمایش های تفصیلی مورد استفاده قرار گیرد هرچند که ممکن است الزاماتی برای آزمایش نمونه ها با تناوب بیشتر بعد از عملیات تقویت نیز وجود داشته باشد.
نصب ابزار دقیق برای نشان دادن و ثبت تغییرات پاسخ به عنوان بخشی از فرآیند تشخیص و ارزیابی اتفاق می افتد، به عنوان مثال برای اندازه گیری تغییرشکل های نسبی ناشی از اعمال بار زنده روی سازه چنانچه تغییرات قابل ملاحظه ای در پاسخ مشاهده گردید لازم است مشخص شود که آیا این تغییرات به واسطه تغییر در سیستم مقاوم سازی بوده (مانند جدا شدن لایه ها) یا به واسطه تغییرات دیگری که در سازه بتنی بوجود آمده است (نظیر اضافه شدن ترک ها یا خوردگی ) و در هر صورت اقدامات مناسب باید انجام شود . لازم است که سازه مورد بررسی توسط مهندس سازه مورد تحلیل مجدد قرار گرفته تا نوع عملیات اصلاحی برای آن تعیین شود . چنانچه آسیب های جزیی مصالح مرکب شناسایی شدند ، می توان با روش هایی نظیر تزریق رزین (با رعایت احتیاط در اینکه مصالح آسیب بیشتر نبیند) یا همپوشانی آن ها تعمیر شوند . چنانچه آسی ب های کلی و با اهمیت بیشتر نظیر پوسته شدن یا جداشدن لایه ها از یکدیگر در مقیاس وسیع رخ دهد، ممکن است لازم باشد تا چسب و مواد مرکب از محل برداشته شوند . مواد معیوب در یک سطح وسیع و به حد کافی از سطح بتن کنده شده و قسمت پاک شده مجددا با مواد جدید پوشش داده می شود. بدیهی است که سطح بتن باید مجددا آماده نصب شود . لازم است در این محل علاوه بر پوشش محل پاک شده مقداری مصالح روی مصالح FRP سازی شده و سپس مصالح قبلی همپوشانی شود . لازم است سازگاری مصالح ترمیمی با مصالح موجود قبلی بررسی و احراز شود . علاوه بر سازگاری مصال ح تمامی
مشخصات نیز باید مشابه مصالح موجود باشد . این مشخصات شامل جهت و راستای الیاف، تعداد لایه ها، مقاومت، سختی و ضخامت کل می باشد.
4-6 تعمیر سیستم مقاوم سازی
روش تعمیر سیستم مقاوم سازی به عواملی نظیر آسیبها، نوع مصالح، شکل و نوع افت خواص، و میزان و سطح آسیب بستگی ابتدا باید نوع آسیب و موقعیت آن شناسای ی و سپس عملیات تعمیر صورت گیرد . آسیب های جزیی ،FRP دارد. برای تعمیر سیستم یا خراشیدگی ها که می توانند در انسجام سازه ای لایه ها اثر بگذارند ، باید تعمیر شوند . برای FRP نظیر ترک های موضعی لایه های باید از نظر مشخصات نظیر FRP را در سطح آسیب دیده چسباند. وصله های FRP تعمیر این آسیب های جزیی م یتوان وصله های 54 دستورالعمل طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های … نصب FRP ضخامت و جهت لایه ها با لایه های موجود مطابقت داشته باشند . وصله ها باید مطابق با توصیه های سازنده سیستم شوند. برای تعمیر قسمت های جدا شده جزیی می توان رزین اپوکسی تزریق نمود . در آسیب های کلی که حالت پوسته شدن و ورآمدن لایه ها در سطوح بزرگ پدید آمده باشد، ممکن است لازم به جدا نمودن لایه ها از سطح مربوطه، آماده نمودن مجدد سطح بتن و به آن سطح باشد. FRP جایگزینی لایه های 5-6 تعمیر سطوح پوشش داده شده باید برای آسیب یا خرابی سازه FRP در شر ایطی که لازم باشد پوشش حفاظتی سطح از روی آن برداشته شود ، لایه های توصیه شده و در مشخصات فنی پروژه درج FRP بازرسی شوند . پوشش سطوح ممکن است با روشی که توسط سازنده سیستم گردیده برداشته شود.__

.نحوه پرداخت در قراردادهای مقاوم سازی
– 50% ( درصد ) از مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد به عنوان پيش پرداخت به مجری طرح پرداخت مي گردد و مابقی را به تناسب پیشرفت کار به مجری طرح پرداخت خواهد شد.
– حجم عملیات اجرایی مندرج در جدول پیوست بر اساس برآوردهای تقريبي بوده و مقادیر دقیق عملیات اجرا شده پس از اتمام کار توسط كارفرما و يا مشاور مورد تاييد كارفرما محاسبه شده و براساس قیمت های واحد مندرج در جدول پیوست ملاک تسويه حساب نهایی خواهد بود.
– معمولاً قیمت ها خالص و بدون کسر کسورات قانونی(بیمه،مالیات و…) می باشد.

تعهدات طرفین در قراردادهای مقاوم سازی
– مجری طرح متعهد است خدمات خود را ظرف مدت تعیین شده به اتمام برساند.
– مجری طرح متعهد است خدمات خود را بر اساس آئين نامه345 سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
– در پروژه هایی که شرکت بیکران سازان کار مشاوره و محاسبات و آزمایشات را انجام نمیدهد و فقط مجری میباشد، مجری طرح در محاسبات سازه ای و ارائه نقشه های مقاوم سازی هیچ نمسئولیتی نداشته و فقط به اجرای نقشه های ابلاغی از طرف کارفرما می پردازد.
– مجری مكلف به رعايت مقررات و تامين كليه ابزار آلات و لوازم ايمني كار مناسب براي كليه عوامل خود در محل اجراي موضوع قرارداد براساس قوانين كار و تامين اجتماعي مي باشد و كارفرما در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.
– مجری طرح متعهد می شود که صورتجلسه تحویل کار را پس از اتمام موضوع قرارداد و تاًیید آن تنظیم کند.