مقاوم سازی پروژه بوستان پاسداران
جولای 9, 2018
مقاوم سازی بانک ملی
مقاوم سازی بانک ملی واقع در میدان نقش جهان اصفهان
جولای 9, 2018

مقاوم سازی کارخانه نان صنعتی پردیس

مقاوم سازی کارخانه نان پردیس
در این پروژه پس از بررسی نتایج کنترل مقاومت و تغییر مکان و همچنین مودهای ارتعاشی سازه ، ستون هایی که مقادیر نسبت تنش آن ها از ۱٫۰۵ بالاتر بوده است مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت به روش ژاکت بتنی تقویت شده اند. مشاهدات میدانی از اجزای سازه نشان میدهد جزئیات اجرا شده با نقشه های سازه مطابقت ندارند.در این زمینه میتوان به فاصله آرماتور های عرضی در تیر ها و ستون ها اشاره کرد.مضافا بر این نقشه های سازه که سال ها پیش تهیه شده اند با ظوابط جدید آیین نامه ی ACI318 مطابقت ندارند. به منظور ایجاد محصور شدگی در تیر ها و ستون ها در بار های رفت و برگشتی ناشی از زلزله گزینه ی دورپیچ کردن اجزا توسط الیاف کربن۳۰۰گرم بر مترمربع در نظر گرفته شد.