مقاوم سازی پاساژ پروانه دارآباد
جولای 9, 2018
مقاوم سازی مجموعه مسکونی بنیاد مستضعفان (پروژه رز)
جولای 9, 2018

مقاوم سازی پروژه مسکونی شهر بابل

تعدادی از ستون های ساختمان مسکونی واقع در کمربندی غربی شهر بابل به دلیل افزایش طبقه تقویت شد.