مقاوم سازی دال بتی تاپ آیلند
مقاوم سازی دال بتنی مجتمع تجاری تاپ آیلند قشم
می 16, 2021
مقاوم سازی مسجد دانشگاه کاشان
مقاوم سازی مسجد دانشگاه کاشان
جولای 9, 2018

مقاوم سازی پروژه کارکنان دادگستری شهر دزفول

مقاوم سازی پروژه کارکنان دادگستری شهر دزفول

مقاوم سازی پروژه کارکنان دادگستری شهر دزفول

ضرورت انجام مقاوم سازی در این مجموعه مسکونی پس از بررسی نتایج آزمایشات مقاومت فشاری مغزه های بتن و بررسی تیم سازه این شرکت احساس شد. در این سازه دیوارهای برشی تحت تقویت برشی و خمشی با استفاده از الیاف کربن قرار گرفتند.