مقاوم سازی سلف سرویس
مقاوم سازی سلف سرویس دانشگاه سمنان
جولای 9, 2018
مقاوم سازی مرکز فرهنگی شهر فین
جولای 9, 2018

مقاوم سازی پارکینگ طبقاتی نعلبندان گرگان

پارکینگ شبانه روزی نعلبندان شهر گرگان به دلیل مشکلات موجود در طراحی اولیه سازه دچار خیزهایی خارج از محدوده مجاز در ناحیه لنگر خمشی مثبت ماکزیمم گردید …