مقاوم سازی پروژه کارکنان دادگستری شهر دزفول
مقاوم سازی پروژه کارکنان دادگستری شهر دزفول
جولای 9, 2018
مقاوم سازی سلف سرویس
مقاوم سازی سلف سرویس دانشگاه سمنان
جولای 9, 2018

مقاوم سازی مسجد دانشگاه کاشان

مقاوم سازی مسجد دانشگاه کاشان

مقاوم سازی مسجد دانشگاه کاشان

تعدادی از تیرهای ساختمان مسجد دانشگاه کاشان به دلیل فشار ناشی از افزایش بار سازه دچار ترک خوردگی شد و توسط الیاف کربن، مقاوم سازی تا حد رسیدن به ظرفیت باربری مورد نیاز انجام شد.