مقاوم سازی مسجد دانشگاه کاشان
مقاوم سازی مسجد دانشگاه کاشان
جولای 9, 2018
مقاوم سازی پارکینگ طبقاتی نعلبندان گرگان
جولای 9, 2018

مقاوم سازی سلف سرویس دانشگاه سمنان

مقاوم سازی سلف سرویس

مقاوم سازی سلف سرویس

تعدادی از ستون های گرد واقع در ساختمان سلف سرویس دانشگاه سمنان به دلیل ضعف مقاومت فشاری بتن تحت تقویت قرار گرفت.