مقاوم سازی دانشکده صنایع غذایی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
جولای 9, 2018
مقاوم سازی پروژه بوستان پاسداران
جولای 9, 2018

مقاوم سازی بیمارستان فرقانی قم

بیمارستان فرقانی در شهر قم و در محل قبلی بیمارستان نکویی واقع شده است. به دلیل اینکه طراحی و محاسبات سازه ای این پروژه به زمانی بالغ بر ۲۰سال پیش بازمی گردد لذا تقویت این سازه امری اجتناب ناپذیر بوده و بنا به تشخیص مشاور محترم از الیاف کربن۳۰۰جهت تقویت تیر و ستون ها استفاده گردید.