مقاوم سازی به دلیل تغییر کاربری-برج مایا قشم
اردیبهشت 19, 1397
مقاوم سازی تیر بتنی در برابر خیز غیر مجاز با نوار کربنی-خزرشهر
اردیبهشت 19, 1397
مقاوم سازی تیر بتنی در برابر خیز غیر مجاز با نوار کربنی-خزرشهر
اردیبهشت 19, 1397
مقاوم سازی به دلیل تغییر کاربری-برج مایا قشم
اردیبهشت 19, 1397

تقویت سقف وافل با FRP-پروژه تجریش

در سال های اخیر ایجاد دهانه های بزرگ به کمک سقف های وافل در ایران بسیار متداول شده است. خطاهای طراحی از جمله کاهش ضخامت سقف و کمبود میلگرد در کنار عدم بکارگیری نیروی متخصص مجری این نوع سقف بتنی، موجب خیز و ترک خوردگی می شود. در واقع ترک در سقف وافل یکی از عمده ترین دلایل مقاوم سازی در این نوع سازه ها می باشد. به دلیل کوچک بودن عرض پاشنه وافل، استفاده از لمینیت کربن بهترین روش مقاومسازی وافل دک ها می باشد.