پروژه مسکونی لوکس ولنجک

مجتمع فرهنگي تجاري كانون اسلامي انصار به دليل تغيير كاربري تحت عمليات تقويت سازه قرار گرفت. اولین تجربه شرکت فومن شیمی در ساخت مجموعه مسکونی متـاسفانه با مشکلاتی همراه شد. دال های بتنی این پروژه از نوع پیش تنیده می باشد که به دلیل عدم اجرای مناسب دچار خیز و ترک خوردگی بسیار زیادی شده بود. انتخاب ما ترکیب روش فلزی و FRP برای تقویت دال بتنی پیش تنیده موجود بوده است.