پروژه مسکونی لوکس الهیه

ساختمانی ۱۶ طبقه که در یکی از بهترین نقاط تهران واقع شده است. طرح معماری خاص پروژه باعث شد تا اجرای دهانه های بزرگ از الزامات پروژه باشد. پس از اجرای ۹ سقف و شروع عملیات دیوار چینی، وجود ترک های مورب در دیوار موجب نگرانی کارفرما گردید. پس از بازدید و نقشه برداری دقیق معلوم شد که میزان خیز و تغییرشکل دال ها بیش از حد مجاز آئین نامه می باشد. پس از بررسی و کنترل تیم محاسبات این شرکت، ضخامت کم دال بتنی موجود به عنوان دلیل اصلی خیز غیر مجاز و ترک دال مشخص گردید. تقویت دال بتنی موجود بدون استفاده از روش های فلزی و اضافه کردن تیر و فقط با استفاده از الیاف و نوارهای CFRP انجام شد که در نوع خود در کشور منحصر به فرد می باشد.