پروژه فرهنگی تجاری آقای جابری انصاری

پروژه فرهنگی تجاری آقای جابری انصاری
مجتمع فرهنگي تجاري كانون اسلامي انصار به دليل تغيير كاربري تحت عمليات تقويت سازه قرار گرفت.