مقاوم سازی پروژه مسکونی شهر بابل

تعدادی از ستون های ساختمان مسکونی واقع در کمربندی غربی شهر بابل به دلیل افزایش طبقه تقویت شد.