مقاوم سازی پروژه تعاونی کارکنان دادگستری شهر دزفول

ضرورت انجام مقاوم سازی در این مجموعه مسکونی پس از بررسی نتایج آزمایشات مقاومت فشاری مغزه های بتن و بررسی تیم سازه این شرکت احساس شد. در این سازه دیوارهای برشی تحت تقویت برشی و خمشی با استفاده از الیاف کربن قرار گرفتند.