مقاوم سازی پروژه۱۶۰ واحدی جهرم

مجتمع ۱۶۰واحدی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم به دلیل ضعف مقاومت فشاری بتن توسط گروه سازه این شرکت تحت بررسی قرار گرفته و تقویت توسط الیاف کربن ۳۰۰ به عنوان راهکار اجرایی انتخاب شد.