مقاوم سازی پارکینگ طبقاتی نعلبندان گرگان

پارکینگ شبانه روزی نعلبندان شهر گرگان به دلیل مشکلات موجود در طراحی اولیه سازه دچار خیزهایی خارج از محدوده مجاز در ناحیه لنگر خمشی مثبت ماکزیمم گردید …