مقاوم سازی مسجد دانشگاه کاشان

تعدادی از تیرهای ساختمان مسجد دانشگاه کاشان به دلیل فشار ناشی از افزایش بار سازه دچار ترک خوردگی شد و توسط الیاف کربن، مقاوم سازی تا حد رسیدن به ظرفیت باربری مورد نیاز انجام شد.