مقاوم سازی مرکز فرهنگی شهر فین

مرکز فرهنگی شهر فین با تأمین اعتبار اداره راه و شهرسازی استان هرمزگان و در ۸۰کیلومتری جاده بندرعباس – سیرجان در حال ساخت می باشد.