مقاوم سازی مجموعه مسکونی بنیاد مستضعفان (پروژه رز)

مجموعه مسکونی رز در منطقه غرب تهران و در بلوار فردوس واقع شده است. اسکلت بتنی این سازه به دلیل کرموشدگی بتن تحت عملیات ترمیم و تقویت قرار گرفت.