مقاوم سازی سلف سرویس دانشگاه سمنان

تعدادی از ستون های گرد واقع در ساختمان سلف سرویس دانشگاه سمنان به دلیل ضعف مقاومت فشاری بتن تحت تقویت قرار گرفت.