مقاوم سازی ساختمان استاندارد قشم

ساختمان اداری استاندارد شهر قشم به دلیل عدم رعایت اصول اجرایی در هنگام ساخت، توسط این شرکت تقویت شد.