مقاوم سازی بانک ملی واقع در میدان نقش جهان اصفهان

تصاویر پروژه

ساختمان قدیمی بانک ملی ایران بالغ بر ۸۰سال پیش به دست مهندسان فرانسوی طراحی و اجرا گردید. در حال حاضر این سازه به دلیل عدم رعایت ضوابط آیین نامه ای تقویت گردید.